Farmanews.com

Notas de Prensa  

02 de diciembre de 2008

Un estudi de la Fundació Salut i Comunicat demostra l'eficàcia del tractament de les persones drogodependents en comunitats terapèutiques

Un 80% de les persones de la mostra reconeix millores en la seva situació laboral després del seu pas per la comunitat.
FSC té 16 anys d?experiència professional realitzant intervenció amb persones drogodependents

La Fundació Salut i Comunitat (FSC) acaba de finalitzar un estudi sobre l?eficàcia de la intervenció en les comunitats terapèutiques (CT) per a persones que depenen de l?alcohol i/o cocaïna. Malgrat la relativa antiguitat d?aquesta mena d?intervencions, hi ha poques avaluacions sobre la qualitat i eficàcia d?aquest tipus de tractaments. Per aquest motiu, resulta de gran interès que l?organització hagi realitzat aquesta investigació, a partir de la qual es pretenen avaluar els resultats de la intervenció en les comunitats terapèutiques a curt, mig i llarg termini. La millora en àrees significatives de la vida és indubtable en la majoria dels usuaris/àries entrevistats/ades, segons indica l?estudi. L?entitat acumula una experiència de 16 anys realitzant intervenció professional amb persones drogodependents.


Barcelona, 28 de novembre de 2008 - Segons aquesta investigació, basada en una mostra formada per 76 usuaris/àries de comunitats terapèutiques d?FSC amb permanència en elles durant un mínim de tres mesos, un 59% dels ingressos a una de les comunitats terapèutiques es van produir a causa de problemes d?addicció a l?alcohol, un 25% va ser per cocaïna i un 14% per combinació d?ambdues drogues, tot i que en els últims anys s?observa un augment d?ingressos per dependència a la cocaïna. Dels 76, un 74% dels entrevistats van ser homes i un 26% dones, amb una edat aproximada de 38 anys.

La mitjana del temps transcorregut des de la sortida dels usuaris/àries del centre terapèutic fins al moment de realització de l?entrevista, és aproximadament de 8,5 anys, la qual cosa és una dada significativa, que reflecteix els bons resultats del tractament de les persones amb problemes d?addicció a determinades drogues en comunitats terapèutiques.

D?altra banda, i lluny de l?estereotip sobre el perfil de la persona amb addicció a les drogues, la majoria d?usuaris/àries entrevistats tenen estudis, i hi ha la mateixa proporció de personal no qualificat que d?empresaris/àries. Una altra dada a destacar a la vista dels resultats és que un 80% de les persones que integren la mostra ja havia realitzat intents previs de desintoxicació/deshabituació de la droga de consum.

En el cas de la incidència del tractament a les comunitats terapèutiques d?FSC les dades són aclaparadores: Un 80% de les persones de la mostra reconeix millores en la seva situació laboral després del seu pas per la comunitat, un 72% afirma que ha millorat la seva estabilitat professional i un 39,4% senyala haver millorat la categoria professional.

En l?àmbit relacional, la satisfacció amb la parella, els fills/es i la família extensa passa de ser satisfactòria en un 5% dels casos a un 69%, després del seu pas per la comunitat terapèutica.

D?altra banda, el 95% dels/les usuaris/àries afirma en el moment de l?entrevista que el seu estat de salut és bastant bo o molt bo. A més, un 93% considera que el seu estat d?ànim ha millorat substancialment. De fet, el percentatge de persones amb algun tipus de pensaments de suïcidi baixa del 60 al 20% després del seu pas per una comunitat terapèutica. No obstant, com podem veure, aquest segueix essent un tema preocupant.

Els resultats de l?estudi demostren doncs l?eficàcia del tractament en les diferents àrees de la vida de la persona amb problemes d?addicció, així com resultats satisfactoris en el tractament concret que es porta a terme a les comunitats terapèutiques d?FSC. En aquesta línea, cal destacar el bon resultat de la feina realitzada, ja que un 95% de les persones de la mostra creu que el tractament rebut en els centres de la Fundació Salut i Comunitat ha tingut una influència important, molt important o determinant en la seva recuperació, donant una qualificació excel?lent al tracte humà ofert pels professionals que treballen en aquest tipus de centres.

També cal assenyalar que un percentatge àmpliament majoritari dels entrevistats/ades no ha consumit drogues psicoactives en el mes anterior a l?entrevista. De fet, un 48% ni tan sols ha tingut una petita recaiguda. No obstant, gairebé totes les recaigudes són breus i se superen. Per tant, la millora en àrees significatives de la vida és indubtable en la majoria dels usuaris/àries.

En aquest estudi d?avaluació s?han tingut en compte, entre d?altres, variables sociodemogràfiques; d?estada a la CT; acadèmiques i professionals; de consum; variables sobre l?estat de salut; variables sobre temps lliure/oci; variables relacionades amb les relacions familiars, etc.

La intervenció amb persones que depenen de determinades drogues en el marc dels dispositius residencials de llarga estada i tractament intensiu, més coneguts com "comunitats terapèutiques" és relativament antiga a Espanya, i s?han desenvolupat des de principis dels anys 80, si bé aquests dispositius han estat dirigits durant molt temps de forma pràcticament exclusiva a persones que depenien de l'heroïna.

Per la seva banda, la Fundació Salut i Comunitat va engegar a Catalunya fa ja 16 anys una comunitat terapèutica, essent una de les primeres a Espanya a atendre usuaris/àries d'alcohol i, posteriorment, la primera a combinar reeixidament la teràpia d'aquests/es amb el tractament a persones que depenen de la cocaïna.

D'altra banda, l'organització ha obert fa una mica més d'un any una segona comunitat terapèutica amb l'ànim que sempre l?ha caracteritzat d'adaptar-se a les necessitats canviants del col?lectiu atès. En aquest cas (Centre Terapèutic Residencial Riera Major) es proporcionen processos més intensius en un temps més curt per a aquelles persones que precisen d'un distanciament temporal del seu entorn, però que no necessiten estar allunyats de la seva realitat durant més de mig any.

La Fundació Salut i Comunitat ofereix un itinerari complet de tractament format per sis serveis especialitzats que es complementen. Es tracta del ?Circuit d'Atenció Integral en Addiccions? format pels seus Serveis d'Atenció Psicosocial, (www.fsyc.org/sap); el Centre Terapèutic Residencial Can Coll d'estada mitja, (www.fsyc.org/cancoll); el Centre Terapèutic Residencial Riera Major d'estada curta (www.fsyc.org/rieramajor); dues Residències Terapèutiques Urbanes (www.fsyc.org/resiurbana) i un Taller Sociolaboral, recurs terapèutic que complementa el tractament ambulatori, (www.fsyc.org/taller).

L'avantatge que la mateixa entitat (FSC) disposi d'aquesta xarxa de centres especialitzats és que s'aconsegueix una alta coherència en la línia tècnica d'intervenció i es facilita enormement la derivació i el pas d'un dispositiu a un altre, evitant així les interrupcions en el tractament, la falta de coordinació, etc.

L'organització té una tradició de més de 20 anys d'experiència en l'atenció de qualitat als problemes de les persones. Actualment, més de 27.000 persones es beneficien directament cada any dels seus serveis, a través de més de 700 professionals en més de 40 projectes.

__________________________________________________________

UN ESTUDIO DE LA FUNDACIÓN SALUD Y COMUNIDAD DEMUESTRA LA EFICACIA DEL TRATAMIENTO DE LOS DROGODEPENDIENTES EN COMUNIDADES TERAPÉUTICAS

FSC cuenta con una experiencia profesional de 16 años realizando intervención con drogodependientes

Un 80% de las personas de la muestra reconoce mejoras en su situación laboral tras su paso por la comunidad


La Fundación Salud y Comunidad (FSC) acaba de finalizar un estudio sobre la eficacia de la intervención en las comunidades terapéuticas (CT) para personas dependientes del alcohol y/o cocaína. Pese a la relativa antigüedad de este tipo de intervenciones, existen pocas evaluaciones sobre la calidad y eficacia de este tipo de tratamientos. Por este motivo, resulta de gran interés que la organización haya realizado esta investigación, a partir de la cual se pretenden evaluar los resultados de la intervención en las comunidades terapéuticas a corto, medio y largo plazo. La mejora en áreas significativas de la vida es indudable en la mayoría de los usuarios/as entrevistados/as, según indica el estudio. La entidad acumula una experiencia de 16 años realizando intervención profesional con personas drogodependientes.


Barcelona, 28 de noviembre de 2008 - Según esta investigación, basada en una muestra compuesta por 76 usuarios/as de comunidades terapéuticas de FSC con permanencia en ellas durante un mínimo de tres meses, un 59% de los ingresos se debió a problemas de adicción al alcohol, un 25% fue por cocaína y un 14% por combinación de ambas drogas. De los 76, un 74% de los entrevistados fueron hombres y un 26% mujeres, con una con una edad aproximada de 38 años.

Respecto a la media del tiempo transcurrido desde la salida de los/las usurarios/as del centro terapéutico hasta el momento de realización de la entrevista, fue de aproximadamente 8 años y medio, lo cual es un dato significativo, que refleja los buenos resultados del tratamiento de las personas con problemas de adicción a determinadas drogas en comunidades terapéuticas.

Por otro lado, y lejos del estereotipo sobre el perfil de la persona con adicción a las drogas, la mayoría de usuarios/as entrevistados tienen estudios y existe la misma proporción de personal no cualificado y de empresarios/as. Por otra parte, otro dato a destacar a la vista de los resultados es que un 80% de las personas que integran la muestra ya había realizado intentos previos de desintoxicación/deshabituación de la droga de consumo.

En el caso de la incidencia del tratamiento en las comunidades terapéuticas de FSC los datos son abrumadores: Un 80% de las personas de la muestra reconoce mejoras en su situación laboral tras su paso por la comunidad, un 72% afirma que ha mejorado su estabilidad profesional y un 39,4% señala haber mejorado la categoría profesional.

En el ámbito relacional, la satisfacción con la pareja, los hijos/as y la familia extensa pasa de ser satisfactoria en un 5% de los casos a un 69%, tras su paso por la comunidad terapéutica.

Por otra parte, el 95% de los/las usuarios/as afirman en el momento de la entrevista que su estado de salud es bastante bueno o muy bueno. Además, un 93% considera que su estado de ánimo ha mejorado sustancialmente. De hecho, el porcentaje de personas con algún tipo de pensamientos de suicidio desciende del 60 al 20%, tras el paso de una comunidad terapéutica. No obstante, como podemos ver, éste sigue siendo un tema preocupante.

Estas conclusiones del estudio demuestran la eficacia del tratamiento en las distintas áreas de la vida de la persona con problemas de adicción, así como resultados satisfactorios en el tratamiento concreto que se lleva a cabo en las comunidades terapéuticas de FSC. En esta línea, destacar el buen resultado del trabajo realizado, ya que un 95% de las personas de la muestra cree que el tratamiento recibido en los centros de la Fundación Salud y Comunidad ha tenido una influencia importante, muy importante o determinante en su recuperación, dando una calificación excelente al trato humano ofrecido por los profesionales que trabajan en este tipo de centros.

Señalar también que un porcentaje ampliamente mayoritario de los entrevistados no ha consumido drogas psicoactivas en el mes anterior a la entrevista. De hecho, un 48% ni siquiera ha tenido una pequeña recaída. No obstante, casi todas las recaídas son breves y se superan. Por tanto, la mejora en áreas significativas de la vida es indudable en la mayoría de los usuarios/as entrevistados/as.

En este estudio de evaluación se han considerado, entre otras, variables sociodemográficas; de estancia en la CT; académicas y profesionales; de consumo; variables sobre el estado de salud; variables sobre tiempo libre/ocio; variables relacionadas con las relaciones familiares, etc.

La intervención con personas dependientes a determinadas drogas en el marco de los dispositivos residenciales de larga estancia y tratamiento intensivo, más conocidos como "comunidades terapéuticas" es relativamente antigua en España, habiéndose desarrollado desde principios de los años 80, si bien estos dispositivos han sido dirigidos durante mucho tiempo de forma prácticamente exclusiva a personas dependientes de la heroína.

Por su parte, la Fundación Salud y Comunidad puso en marcha en Cataluña hace ya 16 años una comunidad terapéutica, siendo una de las primeras en España en atender a usuarios/as de alcohol y, posteriormente, la primera en combinar exitosamente la terapia de éstos/as con el tratamiento a personas dependientes a la cocaína.

Por otro lado, la organización ha abierto hace algo más de un año una segunda comunidad terapéutica con el ánimo que siempre le ha caracterizado de adaptarse a las necesidades cambiantes del colectivo atendido. En este caso (Centro Terapéutico Residencial Riera Major) se proporcionan procesos más intensivos en un tiempo más corto para aquellas personas que precisan de un distanciamiento temporal de su entorno, pero que no necesitan estar alejados de su realidad por más de medio año.

La Fundación Salud y Comunidad ofrece un itinerario completo de tratamiento compuesto por seis servicios especializados que se complementan. Se trata del ?Circuito de Atención Integral en Adicciones? formado por sus Servicios de Atención Psicosocial, (www.fsyc.org/sap); el Centro Terapéutico Residencial Can Coll de estancia media, (www.fsyc.org/cancoll); el Centro Terapéutico Residencial Riera Major de estancia corta (www.fsyc.org/rieramajor); dos Residencias Terapéuticas Urbanas (www.fsyc.org/resiurbana) y un Taller Sociolaboral, recurso terapéutico que complementa al tratamiento ambulatorio, (www.fsyc.org/taller).

La ventaja de que la misma entidad (FSC) disponga de esta red de centros especializados es que se consigue una alta coherencia en la línea técnica de intervención y se facilita enormemente la derivación y el paso de un dispositivo a otro, evitando así las interrupciones en el tratamiento, la falta de coordinación, etc.

La organización tiene una tradición de más de 20 años de experiencia en la atención de calidad a los problemas de las personas. Actualmente, más de 27.000 personas se benefician directamente cada año de sus servicios, a través de más de 700 profesionales en más de 40 proyectos.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2020, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.