Farmanews.com

Notas de Prensa  

Oncología. 02 de julio de 2012
L’estudi, que publicarà nature genetics el dia 1 de juliol, ha comptat amb la participació de l’ico badalona i amb l’impuls de l’obra social "la caixa"

Identificat un mecanisme que fa que els tumors de pulmó es tornin resistents als fàrmacs

Els tumors de pulmó amb el gen EGFR mutat i que també tenen alterat el gen AXL són més proclius a tornar-se resistents als fàrmacs erlotinib o gefitinib.

La inhibició del gen AXL fa que el tumor torni a ser vulnerable a aquests fàrmacs; per tant, s’obre una nova via per a l’abordatge de tumors de pulmó resistents.

L’estudi, que es publicarà a Nature Genetics, ha estat impulsat per l’Obra Social "la Caixa", que, a través del seu programa de ciència, dóna suport a la investigació d’excel·lència en el camp de les ciències de la vida i de la salut per al benestar de les persones. Concretament, en quatre anys l’Obra Social "la Caixa" ha destinat a l’estudi del càncer 2,1 milions d’euros, a través d’un conveni de col·laboració amb la Generalitat de Catalunya.
Barcelona, 28 de juny de 2012. El doctor Rafael Rosell, cap del Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO Badalona, i el subdirector de l’Àrea de Ciència, Recerca i Medi Ambient de la Fundació "la Caixa", Ignasi López, han presentat avui a CosmoCaixa aquest estudi, que publicarà Nature Genetics el dia 1 de juliol i que ha comptat amb la participació de l’ICO Badalona i amb l’impuls de l’Obra Social "la Caixa".

Un equip internacional de científics ha descobert un nou mecanisme de resistència a l’erlotinib i el gefitinib, dos fàrmacs utilitzats en un subgrup de pacients de càncer de pulmó; en concret, els que tenen alterat també el gen que codifica el receptor del factor de creixement epidèrmic (EGFR, de l’anglès Epidermal Growth Factor Receptor). L’estudi obre una via per a noves combinacions de fàrmacs que aconsegueixin tractaments més eficaços.

En el treball, que es publicarà a la revista Nature Genetics, hi han participat experts i laboratoris de diferents països, com els Estats Units o Corea del Sud. Pel que fa a Espanya, hi han col·laborat l‘ICO Badalona i el laboratori Pangaea Biotech, de l’USP Dexeus.

Càncer de pulmó i resistència a fàrmacs
Prop del 20 % dels pacients de càncer de pulmó tenen mutat l’EGFR. La sobreexpressió d’aquest gen, que s’observa especialment en dones fumadores, en exfumadors i persones que no han fumat mai, afavoreix la proliferació de les cèl·lules tumorals.

El tractament amb inhibidors específics de l’EGFR, com els fàrmacs erlotinib o gefitinib, permet controlar la malaltia en aquest subgrup de pacients. No obstant això, en la majoria de casos, el tumor s’acaba fent resistent al medicament i la malaltia progressa.

L’estudi, que publicarà Nature Genetics, identifica un possible mecanisme que explica la resistència. Els investigadors van analitzar les característiques genètiques de diferents tumors de pulmó que eren resistents a l’erlotinib i van trobar que tenien 21 gens sobreexpressats, és a dir, «hiperactius». D’aquests, el gen AXL era el que es mostrava més sobreexpressat.

Experiments posteriors en línies cel·lulars i en ratolins van mostrar que tant el gen AXL com una molècula amb la qual interactua, el lligand GAS6, estan sobreexpressats en tumors de pulmó resistents als inhibidors d’EGFR. Els investigadors de l’ICO Badalona, a l’Hospital Germans Trias i Pujol, i de Pangaea Biotech, van trobar que aquests gens estaven sobreexpressats en entre un 20 i un 60 % dels tumors de pulmó.

Així mateix, l’estudi també demostra que la inhibició del gen AXL fa que el tumor perdi la resistència a l’erlotinib i, per tant, que aquest fàrmac torni a ser efectiu.

Segons els experts, una anàlisi prèvia dels nivells de l’AXL pot predir la capacitat del càncer de fer-se resistent a l’erlotinib. Si l’AXL està sobreexpressat, és molt probable que el tumor de pulmó es torni resistent al fàrmac. En aquests casos, s’hauria d’administrar erlotinib juntament amb un inhibidor de l’AXL, per aconseguir una millor resposta del pacient.

El següent pas, segons els investigadors, és identificar compostos que inhibeixin el gen AXL per poder iniciar un assaig clínic en què es combinin l’erlotinib o el gefitinib amb aquest inhibidor.

L’ICO Badalona, de referència internacional

El Servei d’Oncologia Mèdica de l’ICO Badalona és un referent internacional en la recerca i el tractament del càncer de pulmó. Rafael Rosell, cap del Servei, ha estat un dels primers a impulsar anàlisis genètiques dels tumors dels pacients per establir quin és el tractament més efectiu en cada cas.

En aquest sentit, es va crear la base de dades d’adenocarcinoma de pulmó (Spanish Lung Adenocarcinoma Data Base - SLADB), que depèn del Grup Espanyol de Càncer de Pulmó. Aquest programa, que facilita la detecció de mutacions de l’EGFR en els pacients amb càncer de pulmó de tot Espanya, va ser el primer que es va implementar arreu del món. Les anàlisis es duen a terme a l’ICO Badalona, el primer centre, també, a fer un assaig clínic en pacients no asiàtics per valorar l’eficàcia del fàrmac erlotinib.


__________________________________________________________


El estudio, que publicará Nature Genetics el día 1 de julio, ha contado con la participación del ICO Badalona y con el impulso de la Obra Social "la Caixa"

Identificado un mecanismo que hace que los tumores de pulmón se vuelvan resistentes a los fármacos

  • Los tumores de pulmón con el gen EGFR mutado y que también tienen alterado el gen AXL son más proclives a volverse resistentes a los fármacos erlotinib o gefitinib. 

  • La inhibición del gen AXL hace que el tumor vuelva a ser vulnerable a dichos fármacos; por lo tanto, se abre una nueva vía para el abordaje de tumores de pulmón resistentes. 

  • El estudio, que será publicado en Nature Genetics, ha sido impulsado por la Obra Social "la Caixa", que, a través de su programa de ciencia, apoya la investigación de excelencia en el campo de las ciencias de la vida y de la salud para el bienestar de las personas. Concretamente, en cuatro años la Obra Social "la Caixa" ha destinado al estudio del cáncer 2,1 millones de euros, a través de un convenio de colaboración con la Generalitat de Cataluña. 

Barcelona, 28 de junio de 2012. El doctor Rafael Rosell, jefe del Servicio de Oncología Médica del ICO Badalona, y el subdirector del Área de Ciencia, Investigación y Medio Ambiente de la Fundación "la Caixa", Ignasi López, han presentado hoy en CosmoCaixa el estudio, que publicará Nature Genetics el día 1 de julio y que ha contado con la participación del ICO Badalona y con el impulso de la Obra Social "la Caixa".

Un equipo internacional de científicos ha descubierto un nuevo mecanismo de resistencia al erlotinib y el gefitinib, dos fármacos utilizados en un subgrupo de pacientes de cáncer de pulmón; en concreto, aquellos que tienen alterado también el gen que codifica el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR, del inglés Epidermal Growth Factor Receptor). El estudio abre una vía para nuevas combinaciones de fármacos que obtengan tratamientos más eficaces.

En el trabajo, que se publicará en la revista Nature Genetics, han participado expertos y laboratorios de distintos países, como Estados Unidos y Corea del Sur. En cuanto a España, han colaborado en el mismo el ICO Badalona y el laboratorio Pangaea Biotech, del USP Dexeus.

Cáncer de pulmón y resistencia a fármacos
Cerca del 20 % de los pacientes de cáncer de pulmón tienen mutado el EGFR. La sobreexpresión de este gen, que se observa especialmente en mujeres fumadoras, en ex fumadores y en personas que nunca han fumado, propicia la proliferación de células tumorales.

El tratamiento con inhibidores específicos del EGFR, como los fármacos erlotinib o gefitinib, permite controlar la enfermedad en este subgrupo de pacientes. No obstante, en la mayor parte de los casos el tumor acaba haciéndose resistente al medicamento y la enfermedad progresa.

El estudio, que publicará Nature Genetics, identifica un posible mecanismo que explica la resistencia. Los investigadores analizaron las características genéticas de distintos tumores de pulmón que eran resistentes al erlotinib y encontraron que tenían 21 genes sobreexpresados, es decir, «hiperactivos». De estos, el gen AXL era el que se mostraba más sobreexpresado.

Experimentos posteriores en líneas celulares y en ratones mostraron que tanto el gen AXL como una molécula con la que interactúa, el ligando GAS6, están sobreexpresados en tumores de pulmón resistentes a los inhibidores de EGFR. Los investigadores del ICO Badalona, en el Hospital Germans Trias i Pujol, y de Pangaea Biotech encontraron que estos genes estaban sobreexpresados en entre un 20 y un 60 % de los tumores de pulmón.

Asimismo, el estudio también demuestra que la inhibición del gen AXL hace que el tumor pierda la resistencia al erlotinib y, por lo tanto, que este fármaco vuelva a ser efectivo.

Según los expertos, un análisis previo de los niveles del AXL puede predecir la capacidad del cáncer de hacerse resistente al erlotinib. Si el AXL está sobreexpresado, es muy probable que el tumor de pulmón se vuelva resistente al fármaco. En estos casos, debería administrarse erlotinib junto con un inhibidor del AXL, para lograr una mejor respuesta del paciente.

El siguiente paso, según los investigadores, es identificar compuestos que inhiban el gen AXL para poder iniciar un ensayo clínico donde se combinen el erlotinib o el gefitinib con el citado inhibidor.

El ICO Badalona, de referencia internacional


El Servicio de Oncología Médica del ICO Badalona es un referente internacional en la investigación y tratamiento del cáncer de pulmón. Rafael Rosell, jefe del Servicio, ha sido uno de los primeros en impulsar análisis genéticos de los tumores de los pacientes para establecer cuál es el tratamiento más efectivo en cada caso.

En este sentido fue creada la base de datos de adenocarcinoma de pulmón (Spanish Lung Adenocarcinoma Data Base - SLADB), que depende del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Este programa, que facilita la detección de mutaciones del EGFR en los pacientes con cáncer de pulmón de toda España, fue el primero que se implementó en todo el mundo. Los análisis se llevan a cabo en el ICO Badalona, el primer centro, también, en realizar un ensayo clínico en pacientes no asiáticos para valorar la eficacia del fármaco erlotinib.

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2020, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.