Farmanews.com

Notas de Prensa  

Diabetes. 14 de noviembre de 2012

L’estudi de més abast sobre el control de la diabetis a Europa conclou que el nivell de control glucèmic se situa per sobre l’objectiu del Sistema Nacional de Salut

L′estudi eControl DM_AP ha revisat 3,7 milions d′històries clíniques corresponents a la població atesa per l′Institut Català de la Salut. 

L′anàlisi dels 286.000 casos detectats (7,6% de la població) ha conclòs que hi ha un control glucèmic adequat en el 56,1% dels diabètics tipus 2 de Catalunya, valor que està per sobre de l′objectiu fixat en l′estratègia en diabetis del Sistema de Nacional de Salut, tot i que encara hi ha marge de millora. 

Els resultats mostren una millora en aquests darrers anys en la detecció i el tractament precoç de la malaltia pels professionals d′atenció primària a Catalunya. 

La potència i la solidesa de l′estudi han captat l′interès de grups de recerca internacional, com ho demostra el fet que l′estudi ha estat publicat per la revista de referència internacional en diabetis "Diabetis Care".

L’Agéncia de Salut Pública de Catalunya, l′Institut Català de la Salut i l′Institut d′Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol, amb la participació de SANOFI, han presentat avui els resultats de l′estudi eControl DM_AP, l′estudi de més abast sobre el control de la diabetis que s′ha fet en l′àmbit europeu. 

Les principals conclusions de l′estudi mostren un control de la diabetis tipus 2 similar o superior a l′observat en altres estudis, tant a l′Estat espanyol com en altres països: 

-      La HbA1c mitjana registrada és del 7,15% (1,46), lleugerament superior al nivell recomanat de control (igual o inferior a 7). La HbA1 és un examen de laboratori que mostra el nivell mitjà de sucre (glucosa) que hi ha a la sang durant tres mesos.

-      El 56,1% (n = 120.580) dels subjectes analitzats aconsegueixen l′objectiu de control glucèmic (HbA1c ≤ 7%) i un total de 171.028 pacients (79,6%) obtenen una HbA1c ≤ 8%. Només el 5% presenten valors de HbA1c > 10%. El 43,6% (125.000) dels subjectes analitzats presenten valors superiors al nivell de control recomanat. 

-      Un 20% dels pacients estudiats té algun grau d′insuficiència renal crònica (18,6% moderada, 1,2% severa i 0,24% terminal). 

-      Un 18,4% dels subjectes diabètics presenta alguna complicació cardiovascular: l′11,3% presenta cardiopatia isquèmica, el 3% arteriopatia perifèrica i fins a un 6,5% ha patit una malaltia cerebrovascular.

 

L′estudi elaborat per l′IDIAP Jordi Gol, en col·laboració amb el laboratori Sanofi, s′ha dut a terme en l′àmbit de Catalunya sobre un total de 286.791 pacients amb diabetis tipus 2, a partir d′una població de 3.755.038 persones més grans de 30 anys. 

Es tracta d′un estudi transversal a partir de la història clínica informatitzada d′atenció primària (ECAP) de l′Institut Català de la Salut (ICS), l′empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya, que actualment gestiona 288 equips d′atenció primària i presta atenció sanitària a gairebé 6.000.000 usuaris, xifra que suposa el 75,1% del total d′assegurats a Catalunya. 

L′estudi s′ha elaborat mitjançant l′explotació de la base de dades SIDIAP, creada a partir de les dades recollides en la història clínica informatitzada (ECAP) de l′ICS, que inclou dades demogràfiques, visites, problemes de salut, variables clíniques, prescripcions, immunitzacions i derivacions. 

Aquest s′ha convertit en l′estudi més complet d′àmbit europeu, ja que és el primer que s′ha fet sobre el total de pacients amb diabetis mellitus tipus 2 d′una població concreta i, per tant, és molt més rellevant que els que s′han dut a terme prèviament en el nostre àmbit amb mostres de mida i metodologia diferents. 

L′estudi eControl DM_AP representa un salt qualitatiu transcendental pel que fa al coneixement de les característiques dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2. 

Les dades analitzades han de servir per monitorar la qualitat de l′atenció a la diabetis a Catalunya i poder crear hipòtesis de treball per a futurs estudis d′intervenció per millorar la salut dels pacients amb diabetis mellitus tipus 2. 

Bonaventura Bolíbar, coordinador de l’estudi: “Estem molt satisfets de que el SIDIAP hagi permès crear una de les base de dades de pacients amb diabetis tipus 2 més gran d’Europa. Per primer cop podem disposar de dades del que passa a la pràctica clínica real del nostre país i això ens equipara amb altres països europeus amb aquest tipus de registres poblacionals com Suècia o Escòcia. A partir d’aquesta informació podem estudiar el factors que més influeixen en el control de la diabetis i  es pot fer un seguiment de la seva evolució, i és un instrument de molta vàlua per a la presa de decisions i planificació de l’atenció d’aquests pacients. A més, també constitueix una font molt rica per a la recerca, existint actualment diversos projectes en desenvolupament.” 

Segons Antoni Mateu, director de l’Agència de Salut Pública de Catalunya, destaca que  “Des del punt de vista de salut pública, disposar de grans bases de dades poblacionals permet valorar el grau de control dels factors de risc cardiovascular a la vida real, en aquest cas de la diabetis, i potenciar les polítiques de prevenció. 

La col·laboració entre institucions que es dediquen a la salut pública i a la assistència fomentant la investigació aplicada i d’acord amb les societats científiques, és un aspecte fonamental” 

Margarita López-Acosta, responsable de l′àrea de diabetis de Sanofi Iberia, comenta que "aquest estudi és un exemple de la col·laboració publicoprivada en la consecució d′objectius rellevants en salut. La nostra companyia ha adoptat un enfocament assistencial integral de la diabetis i creiem fermament en les possibilitats d′anàlisi que ens ofereixen els sistemes nacionals de salut, com el català, altament informatitzats i amb bases de dades assistencials que són un referent mundial per a l′anàlisi de patologies cròniques com la diabetis. Hem apostat i seguirem apostant per aquest tipus de projectes de col·laboració amb les institucions públiques." 

 

Altres conclusions de l′estudi 

Les dades de prescripció de fàrmacs indiquen un perfil conforme a les recomanacions de les guies de pràctica clínica. La majoria de pacients que reben medicació reben tractament oral (72,6%), mentre que el 23,4% es tracten amb insulina amb fàrmacs orals o sense. Segons les dades publicades pel grup GEDAPS a Catalunya, el control glucèmic ha millorat progressivament i això es constata de nou amb aquest estudi. Aquests resultats poden ser deguts a la detecció cada vegada més precoç de la diabetis i a la millora del seu tractament, aspectes promoguts mitjançant un sistema de gestió basat en objectius de control i incentius. Tot i això, els resultats es poden millorar, ja que el 43,6% dels pacients amb diabetis tipus 2 encara no arriben als nivells de control adequats. Estudis d′aquest tipus han d′ajudar a identificar les àrees que cal millorar i facilitar la implementació d′estratègies per gestionar més bé la diabetis.

 

La diabetis 

La diabetis mellitus és un problema creixent de salut pública, tant als països desenvolupats com als que estan en vies de desenvolupament. A causa d′això l′Organització Mundial de la Salut ha considerat que la diabetis de tipus 2 constituirà una de les epidèmies del segle xxi. Aquest increment es deu, d′una banda, a l′elevada prevalença dels factors de risc lligats a l′aparició de la diabetis, com són l′obesitat i el sedentarisme, i, de l′altra, a l′augment de l′esperança de vida i a la reducció de la mortalitat. 

 

ANNEX

DADES PRINCIPALS DE L′ESTUDI 

Disseny de l′estudi eControl DM_AP 

Estudi transversal realitzat a partir de la base de dades SIDIAP. 

Àmbit 

L′Institut Català de la Salut gestiona actualment 288 equips d′atenció primària, que atenen les necessitats de salut de més del 75% de la població de Catalunya. Aquests equips estan formats per professionals de la medicina de família, la pediatria, l′odontologia, la infermeria, el treball social i l′atenció ciutadana, i ofereixen atenció i seguiment de les malalties agudes i cròniques, atenció i seguiment de la salut dels infants i activitats preventives (vacunacions, educació sanitària i consells de salut), entre altres serveis. 

Font de les dades 

Creat l′any 2010 per iniciativa de l′ICS i de l′IDIAP, el SIDIAP (Sistema d′Informació per al Desenvolupament de la Investigació en Atenció Primària) neix amb l′objectiu principal de promoure el desenvolupament de projectes de recerca utilitzant dades procedents de la història clínica ECAP de l’ICS i d′altres bases de dades complementàries. "Actualment, el SIDIAP conté informació de l′ECAP de 288 equips d′atenció primària de Catalunya, amb una població assignada de 5.835.000 pacients. 

Disposa de la següent informació individual vinculada mitjançant un identificador personal únic i anònim: 

1)   Informació que prové del programa d′història clínica ECAP: es disposa de totes les dades registrades des de la posada en funcionament del programa, entre 1998 i 2005, segons l′EAP. D′aquesta manera, es pot obtenir la informació següent per a cada individu: 

  1. Dades demogràfiques: data de naixement, sexe, nacionalitat, EAP i professionals assignats.
  2. Visites fetes en atenció primària: data i professional responsable.
  3. Problemes de salut: codis segons la desena versió de la Classificació Internacional de Malalties (CIM-10) i data del diagnòstic. Es disposa de tots els problemes de salut tant aguts com crònics.                          
  4. Variables clíniques: data i valor. Es disposa de totes les variables clíniques registrades, com ara les pressions arterials, l′hàbit de tabac o l′índex de massa corporal (IMC), entre moltes d′altres.                           
  5. Prescripcions: data, producte prescrit, posologia i professional que fa la prescripció.
  6. Immunitzacions: vacuna administrada i data.
  7. Derivacions: data i especialitat a la qual es deriva.

 

2)   Informació de resultats de laboratori: es disposa, des de l′any 2006, dels resultats de totes les proves analítiques sol·licitades des dels EAP de l′ICS. Aquesta informació s′extreu directament de les bases de dades dels laboratoris i, per tant, no depèn del registre manual que puguin fer els professionals dels EAP. 

3)   Informació de la medicació dispensada a les oficines de farmàcia: es disposa, des del 2005, de tots els productes farmacèutics amb recepta del Sistema Nacional de Salut prescrits per un professional de l′ICS i retirats de les oficines de farmàcia. Aquesta informació s′extreu de la base de dades de facturació del Servei Català de la Salut (CatSalut), que conté les dades obtingudes a partir del procés de facturació de les oficines de farmàcia sobre el producte dispensat (mitjançant la lectura del codi del medicament), el pacient que retira la medicació (a partir de la lectura del CIP) i el professional i centre on s′ha fet la prescripció (mitjançant la lectura del codi assignat al talonari).

 

Característiques sociodemogràfiques i clíniques 

La població estudiada és de 3.755.038 persones, de les quals 286.791 tenen DM2, amb una prevalença general del 7,64%, (8,38% en els homes i del 6,39% en les dones. En els grups d′edat de ≥ 70 anys, aquesta augmenta fins al 22% (figura). La mitjana d′edat és de 68 anys (ds = 11) i el 53,7% són homes. 
Prevalença de la diabetis mellitus tipus 2 segons l′edat
Prevalença de la diabetis mellitus tipus 2 segons l′edat

 

El 75% dels pacients amb DM2 s′han fet alguna analítica que incloïa la HbA1c durant els 15 mesos anteriors a la data de prevalença. La HbA1c mitjana registrada és del 7,15% (1,46). 

Amb les dades finalment utilitzades, el 56,1% (n = 160.000) dels subjectes aconsegueixen l′objectiu de control glucèmic (HbA1c ≤ 7%) i un total de 171.028 pacients (79,6%) obtenen una HbA1c ≤ 8%. Només el 5% presenten valors de HbA1c > 10%. 
 

Distribució de la HbA1c segons la unitat

Distribució HbA1c (unitats DCCT/NGSP)

HbA1c

n

%

< 5

9330

1,1%

≤ 7

154158

56,1%

≤ 8

197943

79,6%

> 10

9762

5,0%

 

Complicacions cròniques de la DM2 

Un 5,8% dels pacients amb DM2 presenten un diagnòstic de retinopatia diabètica. Un 9,9% dels subjectes amb DM2 presenten albuminúria, tot i que aquesta xifra puja fins a un 16,7% si s′analitzen només els subjectes que han recollit una mostra d′orina en el període d′estudi (59%), amb una prevalença de microalbuminúria del 14,9% i de macroalbuminúria de l′1,8%. 

Un 20% dels pacients estudiats té algun grau d′insuficiència renal crònica (18,6% moderada, 1,2% severa i 0,24% terminal). 

Un 18,4% dels subjectes diabètics presenta alguna complicació macrovascular: l′11,3% presenta cardiopatia isquèmica, el 3% arteriopatia perifèrica i fins a un 6,5% ha patit una malaltia cerebrovascular.

 

Factors de risc 

Obesitat:
El 71% (n = 202.451) dels pacients amb DM2 disposen de dades suficients per calcular l′IMC, la mitjana del qual és de 29,65 kg/m2. El 45,4% d′aquests pacients (n = 91.903) són obesos (IMC ≥ 30 kg/m2). 

Tabaquisme:
Tenim informació sobre la variable de tabaquisme en el 90% (n = 258.746) dels subjectes amb DM2, dels quals un 16% són fumadors, un 20% exfumadors i un 64% no fumadors. 

Del 93% dels pacients amb valors de cT ≤ 250 mg/dL i del 61% amb valors de cT ≤ 200 mg/dL, el 38% aconsegueixen un cLDL ≤ 100 mg/dL i el 67% un cLDL ≤ 130 mg/dL, respectivament. 

Hipertensió arterial:
En global, un 64% dels pacients amb DM2 presentaven uns valors de PA ≤ 140/90 mmHg i un 32% uns valors de PA ≤ 130/80 mmHg.

 

Tractament farmacològic 

Tractament hipoglucemiant 
S′ha desestimat un 2,3% de tots els pacients tractats per possibles errors administratius de facturació i tractaments discontinus. De tots els pacients diabètics, el 22% no rep tractament farmacològic, el 44% és tractat amb un sol fàrmac, el 25% amb dos i el 4% amb una triple teràpia. 

Tractament hipolipemiant 
El 50% (n = 143.734) dels pacients amb DM2 són tractats amb algun agent hipolipemiant, majoritàriament en monoteràpia amb una estatina (43%) o un fibrat (3,4%). 

Tractament hipotensor
Un 69% dels pacients amb DM2 rep tractament farmacològic hipotensor. El 24% rep tractament amb un fàrmac hipotensor (IECA 48%, diürètics 13%, betablocadors 10%, ARA-II 9% i calciantagonistes 9%), el 25% amb dos hipotensors, el 15% amb triple teràpia hipotensora  i fins a un 6% necessita més de 3 fàrmacs antihipertensius. 

Tractament antiagregant
El 37% dels pacients amb DM2 són tractats amb algun antiagregant, principalment amb AAS (32%) o amb clopidogrel (5%). 

Dels pacients amb DM2 que han patit algun esdeveniment cardiovascular (prevenció secundària), el 76% rebia tractament antiagregant, mentre que el 28% era tractat en prevenció primària.
 

ICS

Amb una plantilla de 39.500 professionals, l′Institut Català de la Salut (ICS) és l′empresa pública de serveis de salut més gran de Catalunya i presta atenció sanitària a gairebé 6.000.000 usuaris, xifra que suposa el 75,1% del total d′assegurats a Catalunya. 

Actualment, l′ICS gestiona 8 hospitals de referència dins la xarxa hospitalària d′ús públic; 288 equips d′atenció primària, 3 dels quals són fruit d′aliances estratègiques; 31 centres d′especialitats extrahospitalàries; 20 unitats territorials d′atenció continuada i urgències d′atenció primària (ACUT), que presten atenció mitjançant 165 dispositius; 25 serveis d′atenció a la salut sexual i reproductiva; 10 serveis de laboratori clínic, 5 dels quals estan integrats en els dispositius territorials de l′hospital de referència; 30 serveis de diagnòstic per la imatge; 16 unitats de rehabilitació extrahospitalària; 14 unitats PADES; 8 unitats de salut mental, 2 de les quals són d′atenció infantil i juvenil i 2 més d′atenció i seguiment de les drogodependències; 3 serveis de salut laboral i 9 unitats de salut internacional. A més de l′activitat assistencial, l′ICS desenvolupa una gran activitat científica a través dels set instituts de recerca integrats als centres hospitalaris i d′atenció primària. En el camp de la docència, l′ICS forma en els seus centres 2.400 especialistes de 50 especialitats diferents en ciències de la salut. També acull més de 5.000 alumnes de pregrau de medicina, infermeria, odontologia i altres ensenyaments.

 

Institut d′Investigació en Atenció Primària (IDIAP) Jordi Gol

La Fundació Jordi Gol i Gurina va ser creada l′any 1996 per l′Institut Català de la Salut amb la finalitat de promoure i gestionar la innovació, la formació, la docència i la recerca clínica, epidemiològica i en serveis de la salut en l′àmbit de l′atenció primària.

Des del 2006 és l′Institut d′Investigació en Atenció Primària Jordi Gol (IDIAP Jordi Gol). El 2010 s′adscriu a la UAB com a institut universitari de recerca en atenció primària. Des de l′agost del 2011 té la certificació de qualitat ISO 9001:2008 en les seves activitats de suport i assessorament a projectes de recerca.

Sanofi

Sanofi, un líder mundial de la indústria farmacèutica, investiga, desenvolupa i distribueix solucions terapèutiques centrades en les necessitats dels pacients. Sanofi té punts forts importants en el camp de l′atenció sanitària, amb set plataformes de desenvolupament: solucions per a la diabetis, vacunes humanes, medicaments innovadors, malalties rares, consumer healthcare, mercats emergents i salut animal. Sanofi cotitza a París (EURONEXT: SAN) i Nova York (NYSE: SNY). 

12 de novembre de 2012

Subir  

Subir notas de prensa y convocatorias

Próximas convocatorias   

No hay próximas convocatorias
Ver todas

Especialidades  

Busca notas de prensa por especialidad médica o enfermedad.Ver todas

Archivo  

Busca notas de prensa por su fecha de edición.

  Selecciona el año


Copyright © 2020, Farmavet, S.L. Todos los derechos reservados.